Testy

ACL – narzędzie przeznaczone do badania różnych cech osobowościowych. Test stosuje się w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych.

APIS-P (R); APIS-Z (R) – wielowymiarowy test do badania inteligencji ogólnej.

ASRS – Dobadania zachowań związanych ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.

BDI-II – jest narzędziem do pomiaru nasilenia depresji u pacjentów diagnozowanych psychiatrycznie. Może być pomocny w rozpoznawaniu epizodu depresji zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi oraz monitorowaniu stanu chorego.

BHI-12 – test bada nadzieję podstawową rozumianą zgodnie z teorią E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom.

BIP – przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego.

CDI 2 – komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

CFT 20-R; CFT 3 – Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna.

CISS – Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

CONNERS 3 – służy do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Diagnoza obejmuje różne obszary funkcjonowania dziecka, umożliwiając analizę profilową i dostrzeżenie indywidualnej specyfiki problemów.

CUIDA – przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w rodzinie zastępczej, w placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Człowiek w pracy – jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy. Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników.

DINEMO –  przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

EPQ-R – służy do badania podstawowych w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

FCZ-KT – jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania.

IPP – jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

IVE – służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii.

KKS – służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych.

KNS – Służy do mierzenia nadziei na sukces rozumianej jako siła oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań.

KPD – Służy do pomiaru depresji i jej podstawowych objawów związanych z obniżeniem nastroju, takich jak utrata energii, anhedonia, myśli samobójcze, pesymizm i poczucie winy.

KR – do diagnozy refleksyjności jako cechy stylu poznawczego. Pozwala na osobną ocenę dwu jej typów – refleksyjności rozumianej jako aktywność poznawcza związana z silną motywacją zadaniową i zaufaniem do własnych możliwości oraz refleksyjności rozumianej jako ostrożność wynikająca z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie.

LBQ – Przeznaczony do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem.

LJI – Jest testem sytuacyjnym, umożliwiającym ocenę umiejętności osądu menedżerskiego. Test LJI stworzono z myślą o wykorzystaniu głównie w kontekście organizacyjnym. Narzędzie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest rozwijanie kompetencji menedżerskich pracowników.

LMI – mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów.

MMPI-2 – jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych.

MSEI – Kwestionariusz do badania samooceny ogólnej i szczegółowej.

NEO-FFI – Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Wyniki pozwalają na pełny opis osobowości badanego i ostrożne prognozowanie jego możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego.

NEO-PI-R – do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki.

PKIE – oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera.

PROKOS – służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich

PT –  metoda samoopisowa służąca do oceny pozytywnego nastawienia. Umożliwia pomiar tego, jak ludzie postrzegają siebie, swoją przyszłość, swoje życie i jaki mają stopień zaufania do innych

PTS –  do diagnozy temperamentu opisywanego zgodnie z koncepcją Pawłowa

SOR – Kwestionariusz jest przeznaczony do oceny funkcjonowania rodziny. Można nim badać pojedyncze osoby lub całe rodziny.

STAI; STAIC –  jest narzędziem do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

TKR  – przeznaczony jest do pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi. Przeznaczony jest do oceny kompetencji rodzicielskich osób dorosłych oraz ich tendencji do popełniania czterech rodzajów błędów wychowawczych.

TMS-K; TMS-Plus – Testy służą do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

TRE – Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

WERK – jest skalą przymiotnikową pozwalającą określić typowe dla osoby badanej nasilenie każdego z czterech stylów kierowania w układzie interpersonalnym oraz stwierdzić, czy dla osoby badanej któryś ze stylów jest stylem dominującym. Podstawowe zastosowanie WERK to identyfikowanie stylów kierowania i wyznaczanie pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych u kadry menadżerskiej.

WKP – Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.